วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss      คลิก Start -> All Programs -> SPSS
      ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
      เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก 
สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมนี้เป็นทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปศึกษาดูงานประเทศ  มาเลเซียและสิงคโปร์ มีการดำเนินการดังนี้


1. วิธีการไปศึกษาดูงานมีขั้นตอนในการไปศึกษาดูงานดังต่อไปนี้

1.1  ประชุมนักศึกษาเพื่อร่วมกันเลือกสถานที่ไปศึกษาดูงาน

1.2  เสนออาจารย์เพื่อเขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1.3  ประชุมกรรมการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ไปศึกษาดูงาน

1.4  เลือกทัวร์ที่เหมาะสมในเรื่องรถ ราคา  วัน  สถานที่

1.5  จัดเก็บเงิน 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

1. บริบทสถานศึกษา
     โรงเรียนบ้านเขาวง  ตั้งอยู่เลขที่  104  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยประชาชนบ้านเขาวง  บ้านเหน้าแดง  และบ้านคลองชา  ได้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียน  นำโดยนายสวน  ศรีเทพ  ได้สละเงินจำนวน   2,500 บาท  เป็นทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ในที่ดินจำนวน  10  ไร่   ซึ่งนายสมนึก  ศรีเทพ  เป็นผู้บริจาคให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  กันยายน  /2514  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเขาวง  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 2  มีนักเรียน  40  คน  มีครูทำการสอน  3  นาย เป็นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี  ปี พ.ศ.  2525  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มีผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน  
        จุดเด่นของโรงเรียน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล
1.       ทักษะ  (Skill / Technic)
-       การเตะ / การส่ง Kick / Pass
-       การรับ / การหยุด  Reception / Traping
-       การเลี้ยง  Dribbling
-       การโหม่ง  Heading
-       การทุ่ม  Throw – in
-       การเข้าสกัด  Tackling
-       การยิงประตู  Shooting

โรงเรียนบ้านเขาวง


โรงเรียนบ้านเขาวง
ตั้งอยู่เลขที่ 104  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนิคม   อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 63 คน ข้าราชการครูประจำการ 5 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ผู้บริหาร 1 คน
ปณิธานของโรงเรียนบ้านเขาวง  คุณธรรมดี   มีวิชา   กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรมประจำโรงเรียน  อตต   หเว  ชิต  เสยโย  พึงชนะตนนั้นแลเป็นดี
วิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านเขาวงจะจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทางด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

My

นายสิทธิชัย ดาววิจิตร  อายู 41
จบการศึกษาปริญาตรี
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านเขาวง
ปรัชญา  พูดดี  ทำดี  ชีวิตจะดีเอง
คติธรรม  ทำความดี