วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านเขาวง


โรงเรียนบ้านเขาวง
ตั้งอยู่เลขที่ 104  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนิคม   อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 63 คน ข้าราชการครูประจำการ 5 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ผู้บริหาร 1 คน
ปณิธานของโรงเรียนบ้านเขาวง  คุณธรรมดี   มีวิชา   กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรมประจำโรงเรียน  อตต   หเว  ชิต  เสยโย  พึงชนะตนนั้นแลเป็นดี
วิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านเขาวงจะจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทางด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น