วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss      คลิก Start -> All Programs -> SPSS
      ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
      เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก 
สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมนี้เป็นทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปศึกษาดูงานประเทศ  มาเลเซียและสิงคโปร์ มีการดำเนินการดังนี้


1. วิธีการไปศึกษาดูงานมีขั้นตอนในการไปศึกษาดูงานดังต่อไปนี้

1.1  ประชุมนักศึกษาเพื่อร่วมกันเลือกสถานที่ไปศึกษาดูงาน

1.2  เสนออาจารย์เพื่อเขียนโครงการเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1.3  ประชุมกรรมการเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ไปศึกษาดูงาน

1.4  เลือกทัวร์ที่เหมาะสมในเรื่องรถ ราคา  วัน  สถานที่

1.5  จัดเก็บเงิน 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

1. บริบทสถานศึกษา
     โรงเรียนบ้านเขาวง  ตั้งอยู่เลขที่  104  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยประชาชนบ้านเขาวง  บ้านเหน้าแดง  และบ้านคลองชา  ได้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียน  นำโดยนายสวน  ศรีเทพ  ได้สละเงินจำนวน   2,500 บาท  เป็นทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ในที่ดินจำนวน  10  ไร่   ซึ่งนายสมนึก  ศรีเทพ  เป็นผู้บริจาคให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  กันยายน  /2514  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเขาวง  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 2  มีนักเรียน  40  คน  มีครูทำการสอน  3  นาย เป็นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี  ปี พ.ศ.  2525  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มีผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน  
        จุดเด่นของโรงเรียน