วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล

การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล
1.       ทักษะ  (Skill / Technic)
-       การเตะ / การส่ง Kick / Pass
-       การรับ / การหยุด  Reception / Traping
-       การเลี้ยง  Dribbling
-       การโหม่ง  Heading
-       การทุ่ม  Throw – in
-       การเข้าสกัด  Tackling
-       การยิงประตู  Shooting

โรงเรียนบ้านเขาวง


โรงเรียนบ้านเขาวง
ตั้งอยู่เลขที่ 104  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนิคม   อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาวง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 63 คน ข้าราชการครูประจำการ 5 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ผู้บริหาร 1 คน
ปณิธานของโรงเรียนบ้านเขาวง  คุณธรรมดี   มีวิชา   กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรมประจำโรงเรียน  อตต   หเว  ชิต  เสยโย  พึงชนะตนนั้นแลเป็นดี
วิสัยทัศน์  ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านเขาวงจะจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทางด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

My

นายสิทธิชัย ดาววิจิตร  อายู 41
จบการศึกษาปริญาตรี
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านเขาวง
ปรัชญา  พูดดี  ทำดี  ชีวิตจะดีเอง
คติธรรม  ทำความดี