วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

1. บริบทสถานศึกษา
     โรงเรียนบ้านเขาวง  ตั้งอยู่เลขที่  104  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยประชาชนบ้านเขาวง  บ้านเหน้าแดง  และบ้านคลองชา  ได้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียน  นำโดยนายสวน  ศรีเทพ  ได้สละเงินจำนวน   2,500 บาท  เป็นทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ในที่ดินจำนวน  10  ไร่   ซึ่งนายสมนึก  ศรีเทพ  เป็นผู้บริจาคให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  กันยายน  /2514  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเขาวง  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 2  มีนักเรียน  40  คน  มีครูทำการสอน  3  นาย เป็นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี  ปี พ.ศ.  2525  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มีผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน  
        จุดเด่นของโรงเรียน

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
3. มีการระดมทุนของกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
4. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
5. การสอนให้เด็กเกิดประสบการณ์โดยตรง

          จุดด้อยของโรงเรียน
1. บุคลากรไม่เพียงพอ (ครูไม่ครบชั้น)
2. เทคโนโลยีไม่เอื้ออำนวย
3. ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก
4. ครูไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยี
5. งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ

2. ระบบข้อมูลสถานศึกษา
       โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนซึ่งในแต่ละกลุ่มงานมีระบบการจัดการ การบริหารข้อมูลที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เก็บข้อมูลในลักษณะเป็นแฟ้มเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกในการสืบค้น อีกทั้งระบบงานของโรงเรียนได้นำเทคโนโลยี คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนไว้อีกทางหนึ่งด้วย3. ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
    โรงเรียนวัดลำนาวมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีบทเรียนสำเร็จรูป (CAI) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนักเรียนสามารถเรียนผ่านโทรทัศน์ได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น